Vores tilgang | Effekt via indsigt

Erfaring viser, at des større indsigt teammedlemmerne har i sig selv og hinanden, des mere effektivt samarbejder de – vi kalder det Effekt via Indsigt.

Når vi arbejder med udvikling af teams, er formålet at højne teamets effektivitet ved at træne deres færdigheder i indsigtsfuld kommunikation og (selv)ledelse.

Vi tilbyder ikke et standardforløb med rådgivning i metermål. Vi tror på, at udvikling må ske med udgangspunkt i, ja, udgangspunktet; i den adfærd, der allerede findes – frem for i et idealiseret fremtidsscenarie.

Første skridt er derfor, at vi afholder en workshop for medarbejdere og/eller ledere, hvor vi så at sige ”tager temperaturen på teamet” og identificerer mulige udviklingsområder.

Forløbet udformes dernæst på baggrund af en analyse af teamets adfærd samt teamets egen oplevelse af deres samarbejde. Formen vil være ”action-learning”-baseret, dvs. at den primære udvikling sker i teamets dagligdag frem for ”i laboratoriet”.

Hvad er indsigt?

Indsigt er i vores optik evnen til at se sig selv og andre klart. Eller, ”klarere”, for indsigtsfuldhed er en proces – aldrig et fuldkomment resultat.

Indsigten består i at se egne og andres styrker og motivation – som igen vil være formet af værdier, præferencer, baggrund…

Alt dette påvirker vores måde at agere og interagere på. Indsigten alene skaber ikke ny adfærd og nye resultater, men det danner det nødvendige grundlag for at udfolde teammedlemmernes fulde potentiale.

Først når vi kan se de forskellige nuancer og styrken i disse, kan vi arbejde på at bringe det uudnyttede potentiale i spil i praksis. Målet er at skabe synergi mellem forskellige styrker og perspektiver, så helheden bliver større end summen af teamets kompetencer.

Hvordan skaber vi effekt via indsigt?

De fleste mennesker er ikke bevidste om, at de ser verden gennem et filter. Vi hjælper med at styrke denne bevidsthed og udvide deltagernes horisont, så de bliver i stand til at se flere nuancer og få øje på nye muligheder og bedre løsninger.

Vi hjælper teamets medlemmer til øget selvindsigt ved at kortlægge deres verdensopfattelse, værdier og præferencer – aspekter som tilsammen udgør det filter, de ser verden gennem.

På den baggrund vil teamet få øje på hinandens oversete styrker og kan begynde at udfolde det uudnyttede potentiale gennem små prøvehandlinger, der integreres i den daglige praksis.

 

Læs mere om, hvordan vi arbejder med teamudvikling, der løfter jeres team til næste niveau.

Teamudvikling
Bring teamets styrker i spil

 

Kontakt os for en uforpligtende snak

For yderligere information om et forløb hos jer, kontakt venligst adm.dir. Jais Sørensen