Gennem grundig lederudvikling, bæredygtige ledelsesgrundlag, effektive lederteams og kvalificeret ledersparring vil Incento udvikle stærke ledere, der er rustet til at agere i komplekse kontekster. Underviser Tore Østergaard fortæller her om de nye tiltag.

Lederudvikling med øje for kompleksitet

Vi må kunne gøre endnu mere for organisationerne. Det var den tanke, der satte gang i relanceringen af Incentos arbejde med lederudvikling. Vi har hidtil fokuseret på personlig ledelse fra et coachende perspektiv. Vi kan dog se i de organisationer, vi arbejder med, at der skal andet og mere til for at imødegå de stadigt mere komplekse udfordringer, ledere står overfor i dag.

Derfor vil vi sætte ind på at støtte organisationer i at udvikle bæredygtige ledelsesgrundlag og effektive ledelsesteams, samtidig med at vi gennem individuel ledersparring bistår den enkelte leder i at udvikle sit potentiale og sin praksis.

I den anledning har vi indledt et samarbejde med Tore Østergaard. Tore har mange års praktisk erfaring inden for forandringsledelse, implementering af strategiske HR-programmer samt lederudvikling og medarbejderudviklingsprogrammer.

Ledelse er ikke et appendix

Her fortæller Tore om sin mission ift. at arbejde med udvikling af ledelsesgrundlag i organisationer:

Ledelse er ikke et appendix – det er en disciplin. Hvis man vil opnå resultater, er det ikke ligegyldigt, hvordan man arbejder for dem. Derfor er man nødt til at afklare hvilken type ledelse, man ønsker. Jeg har arbejdet med en lang række virksomheder, som er blevet til nogle af Danmarks bedste arbejdspladser. Og det handler ikke bare om det sociale – det handler om at skabe et sundt ledelsesgrundlag og fremelske den rette adfærd.”

Udover ledelsesgrundlaget er det vigtigt at udvikle den enkelte leder. Her handler det om at styrke den enkeltes evne til at skabe resultater på baggrund af det ledelsesgrundlag, der er fastlagt, og den kontekst, lederen arbejder i. Endelig bør man arbejde for at skabe et, med Tore Østergaards ord, samhørigt team, idet man på den ene side anerkender behovet for situationsbestemt ledelse, og på den anden side imødekommer behovet for at igangsætte fælles initiativer.

Lederudvikling på tre niveauer

Der er således tre niveauer af lederudvikling – ledelsesgrundlaget, teamet og den enkelte leder – men ikke alle organisationer behøver arbejde lige meget med hvert niveau. Man skal huske, at ”selvom der ikke er et ledelsesgrundlag, er der stadig ledelse. Om ikke andet er der opstået en kultur omkring ledelse. Så man kan sagtens gå direkte til at arbejde med det personlige lederskab, men det at sætte tingene lidt i system gør det mere effektivt.”

Der er dog en joker, der kan gøre det svært – for ikke at sige umuligt – at systematisere ledelse, nemlig den kompleksitet, der i stadigt højere grad påvirker organisationernes virkelighed. Hvordan kan ledere forholde sig til denne kompleksitet?:

”Man skal ikke imødegå den – man skal anerkende den. Ellers kommer man til at kæmpe nogle kampe, man ikke kan vinde. Mange ledelsessituationer bliver vanskelige, fordi lederen ikke har den fornødne indsigt i, hvilken situation de reelt befinder sig i. Så slår man som leder ofte autopiloten til og gør det, der virkede sidste gang. Men i kontekster præget af høj kompleksitet, er situationen antageligt anderledes end sidste gang.”

Mål og spørgsmål

En del af løsningen er at træne lederen til i den enkelte situation at finde accept af, at tingene nok ikke er, som de var sidste gang. Dernæst skal lederen forholde sig til, hvad de aktuelle mål er, og om det faktisk er det mål, man gerne vil nå:

”Lederen må spørge sig selv: Hvilken situation står jeg i? Hvad er det, jeg gerne vil opnå? Hvad kunne være hensigtsmæssige tiltag baseret på de muligheder, jeg faktisk har? Gennem den coachende tilgang kan man afdække den konkrete situation og samtidig udvikle lederens evne til at tage afsæt i disse spørgsmål. Mit ønske er at få lederne til at forholde sig til, om deres tilgang støtter dem i at nå deres mål. Det kræver til tider, at lederen skal bringes til at genkende kompleksiteten i en given situation. Det gør de bl.a. ved at kunne se hele vejen rundt og indtage forskellige perspektiver”.

Bag den stærke faglighed inden for lederudvikling ligger Tore Østergaards personlige mission om at skabe bedre ledelse – men ikke blot for ledelsens skyld.

”Min vision har gennem 30 år været at give folk et godt arbejdsliv og samtidig skabe værdifulde resultater i virksomhederne. Jeg tror på, at de to ting hænger sammen – det kan godt virke lidt helligt, men sådan er det. De første år af min karriere havde jeg ikke et godt arbejdsliv, og jeg blev klar over, hvor mange mennesker der bliver psykisk syge af deres arbejde. De får stress, selvom de ikke nødvendigvis har travlt, fordi arbejdslivet ikke er i balance. Hvis man som ansvarlig leder kan skabe et godt liv for den enkelte, skaber man også gode resultater for sin virksomhed. Jeg har set mange virksomheder bevæge sig op i top 5 over Danmarks Bedste Arbejdspladser, og det er altid sket i sammenhæng med, at man har skabt en rigtig god organisation.”

Empowerment og synergier

Tore Østergaards pointer vækker genlyd hos ledelsen ude i organisationerne, men lykken er ikke gjort med den gode vilje, pointerer han:

”Jeg ved, at mange ledere gerne vil det her og kan se sammenhængen, men de synes også, det er svært. Jeg vil gerne hjælpe dem med at få en endnu stærkere tilgang til at skabe en bedre arbejdsramme og bedre organisationer. Det sker bl.a. gennem empowerment og synergier – ved at arbejde med den enkelte for at få bedre overordnede resultater.”

Men en virksomhed består jo ikke blot af en række uafhængige individer. Derfor må man stadig forholde sig til organisationen som helhed:

”Man er nødt til at have en holistisk tilgang. Ikke at man helt skal afvise styringsperspektivet, for det kræver retning, mål og opfølgning at skabe resultater, men samtidig må man have en helhedsforståelse af organisationen. Succes opnås netop ved at skabe balance mellem styring af enkeltdele og en helhedsorienteret tilgang. Derfor skal vi gennem lederudvikling udstyre den enkelte leder med kompetencer og teknikker, de kan bruge til at skabe den balance. Men vi kan ikke træne dem i at bruge teknikkerne uden at give dem den fornødne forståelse for den kontekst, de opererer i”.

Læs mere om Incentos forskellige tilbud inden for lederudvikling.